inspektor ds. ochrony gatunkowej I - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor ds. ochrony gatunkowej I
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2019-07-03
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 302,24 zł

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 49610 z dnia 21 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO  03 lipca 2019

WYMIAR ETATU 1/1
STANOWISKA 1

DODATKOWE
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor do spraw: ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

ADRES URZĘDU:
Regionalne Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie
samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
ZAKRES ZADAŃ
- Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, w zakresie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
- Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie rozpatrywania zgłoszeń, wnoszenia sprzeciwu i ustalania warunków prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 i 118 a ustawy o ochronie przyrody;
- Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie uzgadniania zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, w trybie art. 83 a ustawy o ochronie przyrody;
- Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt;
Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie szkód w środowisku (szkody w gatunkach i
siedliskach);
- Uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko (sooś i ooś);
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie
- podstawowa znajomość ustawy o ochrony przyrody i aktów wykonawczych;
- podstawowa znajomość prawa wodnego, ustawy o lasach, prawa łowieckiego;
- podstawowa znajomość kpa;
- ogólna wiedza przyrodnicza w zakresie gatunków chronionych i ich siedlisk, w tym umiejętność ich rozpoznawania w terenie
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL);
- umiejętność pracy z systemami GIS;
- prawo jazdy kat. B;
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu biologii, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne;
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska;
- znajomość konwencji międzynarodowych i dyrektyw UE z zakresu ochrony przyrody;
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 03 lipca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
lub osobiście w siedzibie RDOŚ, III piętro pok.4.31A (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko:  inspektor ds. ochrony gatunkowej
DANE OSOBOWE -  KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel. (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 231, adres e-mail: ;
Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: ; tel. (77) 45 26 249;
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
Informacje o odbiorcach danych: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu;
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);
Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub
telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska: 2 302,24 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,  niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 157

Data wytworzenia: 2019-06-19 12:31:16
Data publikacji: 2019-06-21 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2019-06-19 12:31:38
Zarchiwizowano: 2019-07-03 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.