inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko (praca na zastępstwo) - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko (praca na zastępstwo)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-07-23
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastanowisko wspomagające
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 100,00 zł

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie i uzgadnianie w formie postanowień przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postepowania w spr. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych, zmiany lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny
 • prowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, sztucznych zbior. wodnych
 • prowadzenie postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:(dróg, linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych); mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca biurowaMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie;
- praca w pokoju biurowym usytuowanym na III piętrze;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windę


Inne wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie..., prawo ochrony środowiska, kpa oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • odpowiedzialność;
  • umiejętność analizowania opracowań eksperckich;
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

W y m a g a n i a   d o d a t k o w e:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne;
 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z ochroną środowisko;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 23-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
z dopiskiem : "Oferta pracy - inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko"

Inne informacje:

Umowa o prace na zastępstwo na okres ok. 6 miesięcy.

Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,12 . Kwota bazowa na 2015 r. wynosi 1873,84 zł.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń.
- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie;
- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest świadectwo szkolne, kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego.

Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 5 kandydatek/kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
W przypadku przeprowadzenia Etapu II do udziału w III Etapie naboru zapraszani będą kandydatki/kandydaci którzy uzyskali jeden z pięciu najlepszych wyników. Kandydatki/kandydaci, którzy uzyskali tą samą ilość punktów co kandydat na piątym miejscu, zostają również zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
O wynikach kandydaci informowani są niezwłocznie po zakończeniu pisemnego sprawdzianu wiedzy.

Uwaga: Weryfikacja spełniania przez kandydatów/kandydatki wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .
Prosimy o podawanie adresu e-mail oraz nr telefonu gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne drogą elektroniczną lub telefonicznie . Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki e-mail.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 452 62 54.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymogi formalne

na stanowisko  inspektora ds. ocen oddziaływania na środowisko

 (praca na zastępstwo)

  

w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

w związku z ogłoszeniem nr 171311  z dnia  16 lipca 2015  r.

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Uwagi

1.

Czapor Emilia

Opole

 

2.

Mrzygut Anna

Bytom

 

3.

Polak Małgorzata

Legnica

 

4.

Bąk Justyna

Racławiczki

 

5.

Cwynar Katarzyna

Głogów

 

6.

Sobczyszyn-Żmudź Gracjanna

Opole

 

7.

Wargin Marcin

Lewin Brzeski

 

8.

Broziński Konrad

Opole

 

9.

Drzyzga Martyna

Jarocin

 

10.

Kampa Gizela

Obrowiec

 

11.

Pieruszka Kornelia

Dębska Kuźnia

 

12.

Fedorowicz Danuta

Niemodlin

 

13.

Szyszka Joanna

Ozimek

 

14.

Sowa Anita

Opole

 

15.

Borkowska Patrycja

Grodków

 

16.

 

 

 

Uwaga:

 

Informujemy, że II etap naboru – test wiedzy – odbędzie się dnia 7 sierpnia 2015 r.   o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (pokój 4.32 ) III piętro w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66.

Z pięcioma osobami, które otrzymają największą liczbę punktów z testu wiedzy przeprowadzone zostaną rozmowy  kwalifikacyjne, które będą miały miejsce także dnia  7 sierpnia 2015 r.


 

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko inspektora ds. ocen oddziaływania na środowisko (praca na zastępstwo)

w Wydziale Ocen Oddzaiływania na Środowisko

w związku z ogłoszeniem nr 171311  z dnia  16 lipca 2015  r.

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

 

DANUTA FEDOROWICZ, zam. Niemodlin

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 1791

Data wytworzenia: 2015-07-16 08:39:22
Data publikacji: 2015-07-16 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 10:48:29

Historia zmian artykułu:
2016-11-29 10:48:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, wersja 7
2016-11-29 10:22:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, v.7
2015-09-15 11:16:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-08-10 15:14:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2
2015-08-04 12:03:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2
2015-07-16 08:56:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.