Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Główny księgowy
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-06-04
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaGłówny księgowy
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 27780 z dnia 24 maja 2018 r.

Termin składania ofert do dnia  04 czerwca 2018

WYMIAR ETATU  1/1


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowyMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole


ADRES URZĘDU:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole


WARUNKI PRACY
• praca biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• wyjazdy służbowe krajowe,
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na III piętrze z dostępem do światła dziennego.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek wyposażony w windę. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii.
ZAKRES ZADAŃ


Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę rachunkowości) oraz wycenę
aktywów i pasywów
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków (również w
zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE i funduszy pomocowych), poddawanie ich bieżącej analizie
oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki oraz nadzór nad ich realizacją;
Kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja w układzie
tradycyjnym i zadaniowym
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz
kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania
jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych i innych
dokumentów rozliczeniowych, np. ZUS;
Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych
dochodów budżetowych;
Windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych
płatności;
Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów
informatycznych, np. System Bankowości Elektronicznej NBE, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa
TREZOR, aplikacja PŁATNIK;


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe: 6 lat w komórkach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
- znajomość ustaw: o rachunkowości; o finansach publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw;
- znajomośc przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych; sprawozdawczości budżetowej; przepisów podatkowych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce;
- praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa)
- umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych;
- znajomość programu "enbepe", "TREZOR", "PŁATNIK"
- umiejętność dokonywania analizy i syntezy;
- umiejętnośc obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu Microsoft Office;
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
- nieskazanie prawomocne za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytuacji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestepstwo skarbowe;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzeni ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
- doświadczenie zawodowe: 3 lata w komórkach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
- przeszkolenie z zakresu obsługi fanansowo-księgowej;
- posiadanie poświadczenia bezpieczenstwa do dokumentów niejawnych o klauzuli "poufne"
- znajomość przepisów kpa oraz przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji;
- znajomość programu "ProgMan"


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04 czerwca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1 (dawna nazwa: Ul. Obrońców Stalingradu 66)
45-594 Opole
lub osobiście w siedzibie RDOŚ w Opolu, III piętro, sekretariat pok. 4.31A


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
-  weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
-  sprawdzian wiedzy lub umiejętności.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
- wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.opole.rdos.gov.pl w zakładce Praca)
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
¬- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy
doświadczenia zawodowego.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że
kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/4526 254; 77/4526 248


Informujemy również,że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy
ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel.: (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 230, adres e-mail: ;
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o
naborze, podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych to: art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
3) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji;
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych,
których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy Inspektora Ochrony Danych w RDOŚ w Opolu;
5) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
6) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
8) Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji procesu rekrutacji Pani/Pana w RDOŚ w Opolu;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wyniki naboru

                                                                      Opole, dnia 21.06.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku naboru

w naborze na stanowisko Głównego księgowego w komórce Główny księgowy w związku z ogłoszenie o naborze nr 27780 z dnia 24 maja 2018 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Opolu

 

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

Barbara Skowrońska, zam. Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 335

Data wytworzenia: 2018-05-24 10:27:47
Data publikacji: 2018-05-24 10:29:31
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 10:36:18

Historia zmian artykułu:
2018-06-21 10:36:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 9
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki