Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor do spraw: OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w WYDZIALE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-09-06
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru


Ogłoszenie o naborze nr 14568 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor
do spraw: OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
w WYDZIALE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole


ADRES URZĘDU:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
tel.: 77 45-26-230
fax: 77 45-26-231
e-mail:


WARUNKI PRACY
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz
w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem w formie postanowienia przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z
uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i obszar Natura 2000, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych, zmiany lasu nie stanowiącego własności Skarbu
Państwa na użytek rolny
Prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne
Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie o udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Kodeks postępowania
administracyjnego; oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
zdolność analitycznego myślenia
odpowiedzialność
umiejętność analizy opracowań eksperckich
umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy związanej z ochroną środowiska
przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
znajomość ustawy o służbie cywilnej


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE


kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Dokumenty należy złożyć do: 06 września 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
lub osobiście: sekretariat III piętro pok.4.31 A
z dopiskiem "Oferta pracy - inspektor w WOOŚ"


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub
telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Wyniki naboru

Opole, dnia 21 września 2017 r.

 

 

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko  inspektora ds. ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale  Ocen Oddziaływania na Środowisko  w związku

z ogłoszeniem o naborze nr 14568 z dnia

25 sierpnia 2017 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

Pani Edyta Besztocha, zam. Czerna 280.

 

Kandydatem rezerwowym jest Pan Marek Oliwa, zam. Opole

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 476

Data wytworzenia: 2017-08-25 11:45:10
Data publikacji: 2017-08-25 11:45:29
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 11:39:00

Historia zmian artykułu:
2017-09-22 11:39:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 22
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki