Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Inspektor do spraw ocen oddziaływania na środowisko
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-05-27
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 302,24 zł

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw: ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Miejsce wykonywania pracy:  Opole

 

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
tel.: 77 45-26-230
fax: 77 45-26-231
e-mail:

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem w formie postanowienia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych, zmiany lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego; oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe: w pracy związanej z ochroną środowiska
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Firmowa 1
  45-594 Opole
  lub osobiście: sekretariat III piętro pok.4.31 A
  z dopiskiem "Oferta pracy - inspektor w WOOŚ"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1.  Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel. (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 231, adres e-mail: ;

2.  Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: ; tel. (77) 45 26 249;

3.  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;

4.  Informacje o odbiorcach danych: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu;

5.  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

6.  Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;

7.  Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1  lit. c RODO;

9.  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Proponowane wynagrodzenie wynikające z wartościowania stanowiska: 2 302,24zł
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Opole, dnia 4.06.2019r.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 na stanowisko inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko

w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

w związku z ogłoszeniem o naborze nr 47691 z dnia 17 maja 2019 r.

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

Pani Barbara Bednarek, zam. Opole

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 193

Data wytworzenia: 2019-05-17 08:20:46
Data publikacji: 2019-05-17 08:22:26
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2019-06-07 10:28:12

Historia zmian artykułu:
2019-06-07 10:28:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, p
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki