Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko (praca na zastępstwo)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-01-25 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor
do spraw: ocen oddziaływania na środowisko
w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole
ADRES URZĘDU:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
WARUNKI PRACY
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz
w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem w formie postanowienia przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z
uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i obszar Natura 2000, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym
przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, tj.
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych, zmiany lasu nie stanowiącego własności Skarbu
Państwa na użytek rolny, w tym przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy
pomocowych Unii Europejskiej, tj. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych; w tym przedsięwzięć realizowanych lub
planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, tj. funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne
znajomość ustawy: o udostępianiu informacji o środowisku i jego ochronie o udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
znajomośc ustawy: Prawo ochrony środowiska;
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw
umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
zdolność analitycznego myślenia;
odpowiedzialność, umiejętność analizy op[racowań eksperckich, umiejętność obsługi komputera (środowisko
Windows)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy związanej z ochroną środowiska
przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
znajomość ustawy o służbie cywilnej
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 25 stycznia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
lub osobiście: sekretariat III piętro pok.4.31 A
z dopiskiem "Oferta pracy - inspektor w WOOŚ"
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub
telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Pani Nikola Kołodziej zam. Chróścice

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 544

Data wytworzenia: 2017-01-19 11:45:47
Data publikacji: 2017-01-19 11:46:09
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 14:49:48

Historia zmian artykułu:
2017-02-03 14:49:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 4
2017-02-03 14:48:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki