Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor ds. ochrony gatunkowej
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-07-08
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. ochrony gatunkowej
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 29516 z dnia 26 czerwca 2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERTY DO 08 lipca 2018

 

WYMIAR ETATU: 1

1/1

STANOWISKA:1

1

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw  ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  Opole

ADRES URZĘDU:

Regionalne Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1 ( dawna ulica Obrońców Stalingradu 66)

45-594 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

  1. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, w zakresie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
  2. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie rozpatrywania zgłoszeń, wnoszenia sprzeciwu i ustalania warunków prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 i 118 a ustawy o ochronie przyrody;
  3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie uzgadniania zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, w trybie art. 83 a ustawy o ochronie przyrody;
  4. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt;
  5. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie szkód w środowisku (szkody w gatunkach i siedliskach);
  6. Uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko (sooś i ooś);

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

Podstawowa znajomość ustawy o ochrony przyrody i aktów wykonawczych;

Podstawowa znajomość prawa wodnego, ustawy o lasach, prawa łowieckiego;

Podstawowa znajomość kpa;

Ogólna wiedza przyrodnicza w zakresie gatunków chronionych i ich siedlisk, w tym umiejętność ich rozpoznawania w terenie

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Znajomość pakietu MS Office;

Umiejętność pracy z systemami GIS;

prawo jazdy kat. B;

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu biologii, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne

Doświadczenie zawodowe: w obszarze ochrony środowiska

Znajomość konwencji międzynarodowych i dyrektyw UE z zakresu ochrony przyrody;

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 08 lipca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1 (dawna ulica Obrońców Stalingradu 66)

45-594 Opole

lub osobiście w siedzibie RDOŚ, III piętro pok.4.31A (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko „inspektor ds. ochrony gatunkowej”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA  INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel.: (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 231, adres e-mail: ; • Kontakt do inspektora ochrony danych: adresu e-mail: • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych:

Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 310

Data wytworzenia: 2018-06-26 08:20:19
Data publikacji: 2018-06-26 08:20:48
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 08:20:48

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki