Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w WPN RDOŚ
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-02-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor (praca na zastępstwo)
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejReginalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 248,61 zł

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

 

Ogłoszenie o naborze nr 22701 z dnia 21 lutego 2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  28 luty 2018r.

 

WYMIAR ETATU 1/1 etatu

1

STANOWISKO: 1

tr

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego (praca na zastępstwo) w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

 

ADRES URZĘDU: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66

45-512 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

ZAKRES ZADAŃ

- współudział w prowadzeniu spraw związanych z uzgadnianiem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną ;

- uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko w części dotyczącej form ochrony przyrody;

- przygotowywanie informacji o środowisku na potrzeby ich udostępniania w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie: średnie o profilu ochrona środowiska, leśnictwo, biologia, geografia lub pokrewne

- znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;

- podstawowa znajomość prawa dot. form ochrony przyrody;

- znajomość kpa;

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność organizacji pracy;

- znajomość pakietu MS Office;

- podstawowa znajomość GIS;

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- korzystanie z pełni praw publicznych;

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

WYMAGANIA DODATKOWE:

Wykształcenie: wyższe o profilu ochrona środowiska, leśnictwo, biologia, geografia lub pokrewne

doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w obszarze ochrony przyrody lub ochrony środowiska

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- Życiorys/CV i list motywacyjny;

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek /kandydatów;

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do 28 lutego 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66

45-512 Opole

lub osobiście: sekretariat pok. 4.31A (III piętro)

z dopiskiem: nabór na stanowisko inspektora w WPN (praca na zastępstwo)

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Planowane wynagrodzenie wynikające z wartościowania stanowiska: 2248,61zł

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 452 62 54 lub 77/452 62 48.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

w związku z ogłoszeniem o naborze nr 22701 z dnia 21 lutego 2018 r.

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

 

Nabór zakończony. Nie wyłoniono najlepszej kandydatki/kandydata.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 291

Data wytworzenia: 2018-02-20 11:30:06
Data publikacji: 2018-02-20 11:30:12
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 14:46:39

Historia zmian artykułu:
2018-03-12 14:46:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 4
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki