Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
inspektor ds. zarządzania systemem informacji przestrzennej
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-06-20
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw zarządzania systemem informacji przestrzennej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 (praca na zastępstwo)

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  Opole

ADRES URZĘDU: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole


WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Tworzenie Systemu Informacji Przyrodniczej w GIS oraz udział w procesie tworzenia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu obszary chronione i siedliska przyrodniczo jednorodne w ramach realizacji wytycznych Dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących stanu przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych, prowadzenie rejestr form ochrony przyrody.
 • Wykonywanie zadań związanych ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody lub ich zmian.
 • Współpraca w realizacji zadań związanych z ochroną przyrody w celu określenia (uzgodnienia) warunków przyrodniczych do decyzji środowiskowych, m.in. dla przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej tj. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, leśnictwa lub pokrewne.
 • umiejętność pracy z systemami GIS
 • znajomość pakietu MS Office
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska
 • ogólna wiedza przyrodnicza
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, geografii, gospodarki przestrzennej, leśnictwa lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy praca z systemami GIS

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
  lub osobiście w siedzibie RDOŚ w Opolu, (III piętro, sekretariat pok.4,31A)
  z dopiskiem: nabór na stanowisko inspektora ds. GIS

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko Inspektor do spraw zarządzania systemem informacji przestrzennej (praca na zastępstwo) w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w związku z ogłoszeniem nr 11978 z dnia 13 czerwca 2017 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

 

Nabór nierozstrzygnięty. Nie wybrano najlepszego kandydata.

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                       

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 421

Data wytworzenia: 2017-06-13 13:33:42
Data publikacji: 2017-06-13 13:34:20
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-06-30 14:31:56

Historia zmian artykułu:
2017-06-30 14:31:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki