Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
nabór na stanowisko specjalisty
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2016-05-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko specjalisty

do spraw zamówień publicznych, ewidencji majątku i spraw administracyjno-gospodarczych w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentów przetargowych;
 • przeprowadzanie oraz uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych organizowanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych;
 • przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień z uwzględnieniem zakupów, dostaw i usług w kwocie do 30.000 Euro;
 • prowadzenie ewidencji, aktualizacji i oznakowania środków trwałych i wyposażenia; sporządzanie wykazu majątku zbędnego;
 • uzgadnianie stanu środków trwałych i wyposażenia ze stanem księgowym;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia stanowisk pracy wniezbędny sprzęt, urządzenia techniczne i meble; sprawowanie technicznego nadzoru w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji sprzętu;
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań środowiskowych, gromadzeniem i nadzorowaniem dokumentacji środowiskowej związanej z działalnością RDOŚ w Opolu;
 • sporządzanie projektu planu zamówień publicznych i nadzór nad jego realizacją;
 • ewidencjonowanie zamówień poniżej progów ustawowych;
 • sporządzanie projektu sprawozdania o udzielonych zamówieniach;
 • sporządzanie projektów umów i prowadzenie ich rejestru;

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa
- kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie
- pomieszczenia biurowe usytuowane na III piętrze; biurowiec wyposażony jest w windę
- oświetlenie sztuczne i naturalne;
- brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publiczn

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych, znajomość orzecznictwa KIO i opinii Urzędu Zamówień Publicznych
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
  • wiedza dot. zasad ewidencji środków trwałych;
  • umiejętnośc obsługi komputera;
  • umiejętność organizacji pracy;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane (techniczne, ekonomiczne, administracyjne)
 • przeszkolenie z zamówień publicnych;
 • znajomość systemów ewidencji majątku;
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

 

Inne informacje:

1. Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.4.31 A III piętro) z dopiskiem na kopercie "oferta pracy - specjalista ds. zamówień publicznych,ewidencji majątku i spraw administracyjno-gospodarczych".
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail telefonicznie.
3. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
4. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,52 kwoty bazowej na 2016 r.
5. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
RDOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
6. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
7. Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod nr telefonu 77/4526254 lub 77/4526248.


 


 

Wyniki naboru

Pani Magdalena Spychalska, zam. Opole

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 670

Data wytworzenia: 2016-05-12 14:44:01
Data publikacji: 2016-05-12 14:45:15
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 12:42:48

Historia zmian artykułu:
2017-06-14 12:42:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, v2
2016-11-29 10:51:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 4
2016-06-10 14:43:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki