Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. zarządzania i ochrony obszarów Natyra 2000 (projekt MFEOG)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-01-19 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalistyczne w słuzbie cywilnej
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  poszukuje kandydatów na stanowisko:  specjalista do spraw zarządzania i ochrony obszarów Natura 2000 (w ramach projektu MFEOG) w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66,
45-512 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 200 objętych projektem - w celu zapewnienia właściwego zarządzania tymi obszarami.
 • Prowadzenie spraww związanych z wykonywanymi w projekcie monitoringami przyrodniczymi oraz realizowanymi działaniami z zakresu ochrony czynnej - w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony w obszarach Natura 2000 objętych projektem.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym- w celu właściwego promowania projektu
 • Uczestniczenie w przygotowaniu opisów przedmiotów zamówienia na potrzeby zamówień publicznych zlecanych w ramach projektu - w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • Organizowanie warsztatów lokalnych w obszarach Natura 2000 objętych projektem, m.in. poprzez tworzenie Zespołów Lokalnej Współpracy.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca biurowa.
Krajowe wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie;
Praca w pokoju 2-osobowym usytuowanym na III piętrze.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Budynek wyposażony w windę.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
  • Dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych.
  • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
  • Umiejętność organizacji pracy, analitycznego myślenia i poszukiwania informacji.
  • Odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres, kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, geografii
 • Odbyte szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, znajomość form ochrony przyrody w regionie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

19-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.4.31A III piętro) z dopiskiem na kopercie "oferta pracy: specjalista ds. nadzorowania i ochrony obszarów Natura 2000 (projekt MF EOG)";
- lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana: na stronie www.bip.rdos.gov.pl w zakładce "praca" , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu (III piętro);
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail - telefonicznie;
- niewykorzystane oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
- urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych;
- dodatkowe informacje pod nr tel. 77/ 452 62 54

 

Wytworzył(a): Musiał Lidia
Wprowadził(a): Musiał Lidia
Opublikował(a): Musiał Lidia
Liczba wyświetleń: 865

Data wytworzenia: 2015-01-08 13:19:02
Data publikacji: 2015-01-09 08:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 11:07:35

Historia zmian artykułu:
2016-11-29 11:07:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 6
2016-11-29 11:05:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 5
2016-11-29 10:52:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 4
2015-09-15 11:18:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
2015-01-20 08:35:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki