Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych1
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-04-03
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaPełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych1
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 24437 z dnia 23 marca 2018 r.

Termin składania ofert do 03 kwietnia 2018

 

WYMIAR ETATU 1/10

STANOWISKA 1

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

 

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1

45-594 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera, obsługa urządzeń biurowych.

Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

Zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych. Stres związany z permanentnym poczuciem odpowiedzialności karnej.

 

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postepowań sprawdzających;

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochronę fizyczną;

Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w szczególności okresowa kontrola ( co najmniej raz na 3 lata) ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- Doświadczenie zawodowe: praca w administracji publicznej, w tym co najmniej 2 lata pracy związanej z ochroną informacji niejawnych

- Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;

- Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;

- Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych od klauzuli "zastrzeżone" do "tajne";

- Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;

- Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Podsiadanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli  ,,TAJNE”, ,,NATO CONFIDENTIAL”, ,,CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze poszerzonego   postępowania sprawdzającego na uzyskanie w/w poświadczeń.

- Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i informacji niejawnych międzynarodowych, bądź posiadanie potwierdzenia z ABW lub SKW o jego posiadaniu, lub wyrażenie zgody na poddanie się szkoleniu z w/w zakresu, zakończonego uzyskaniem stosownego zaświadczenia.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika kancelarii tajnej, bądź pełnomocnika ochrony

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 03 kwietnia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1 (dawniej ul. Obrońców Stalingradu 66)

45-594 Opole

lub osobiście: w sekretariacie III piętro pok.4.31A z dopiskiem ("nabór na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych").

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 308

Data wytworzenia: 2018-03-23 09:17:14
Data publikacji: 2018-03-23 09:17:18
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 09:17:18

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki