Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego stanowisko 1
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-06-03
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaSpecjalista ds. nadzoru przyrodniczego
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Proponowane wynagrodzenie3 258,80 zł

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 47942 z dnia 23 maja 2019 r.

Termin składania ofert  03 czerwca 2019

Wymiar etatu 1/1

Stanowisko: 1

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw: nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu pn. "Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich Obszarach Natura 2000" współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1

45-594 Opole

 

WARUNKI PRACY

 1. Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie (również pływanie pontonem z silnikiem elektrycznym po zbiornikach wodnych), częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
 2. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
 3. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad zadaniami w Projekcie;
 2. Współuczestnictwo w sprawach związanych ze zlecaniem wykonawcom zadań przewidzianych do wykonania w Projekcie;
 3. Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i zezwoleń na wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w Projekcie;
 4. Prowadzenie spraw związanych z promocją i informacją o Projekcie, a w szczególności przygotowanie pod względem oprawy merytorycznej konferencji przewidzianej w Projekcie;
 5. Przygotowanie i prowadzenie spotkań z rolnikami, w celu uzyskania ich akceptacji na odtworzenie zdegradowanych łąk i zapewnienia trwałości tych działań;
 6. Uczestnictwo w procesie zakupów specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do realizacji Projektu;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, biologii lub pokrewne;
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze ochronie przyrody
 3. specjalistyczna wiedza przyrodnicza, w tym: umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie oraz znajomość sposobów ochrony;
 4. podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych;
 5. umiejętność obsługi komputera (MS Word; Excel);
 6. umiejętność obsługi GPS;
 7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 8. prawo jazdy kat. B
 9. umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji;
 10. odpowiedzialność i terminowość; odporność na stres;
 11. osiadanie obywatelstwa polskiego
 12. korzystanie z pełni praw publicznych
 13. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenie w realizacji projektów o charakterze zbliżonym do realizowanego na proponowanym stanowisku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 1. CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 03 czerwca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

lub osobiście w siedzibie RDOŚ w Opolu, (III piętro, sekretariat pok.4,31A)

z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu POIiŚ

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej

1, 45-594 Opole, tel. (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 231, adres e-mail: ;

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod[dot]opole[at]rdos[dot]gov[dot]pl">; tel. (77) 45 26 249;

3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;

4. Informacje o odbiorcach danych: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu;

5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;

7. Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.

Planowane zatrudnienie od dnia 1 lipca 2019r.

Proponowane wynagrodzenie wynikające z wartościowania stanowiska: 3258,80zł

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Wyniki naboru

Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 201

Data wytworzenia: 2019-05-22 08:42:50
Data publikacji: 2019-05-23 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2019-06-07 10:25:26

Historia zmian artykułu:
2019-06-07 10:25:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 1
2019-05-22 10:51:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki