Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
specjalista ds ochrony gatunkowej wpn
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-05-16
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 26527 z dnia 02 maja 2018 r.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: ochrony gatunkowej Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

 

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1 ( dawna ulica Obrońców Stalingradu 66)

45-594 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie
samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze
powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
ZAKRES ZADAŃ
Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie czynności
podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, w zakresie określonym w art.
56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie rozpatrywania zgłoszeń, wnoszenia sprzeciwu i
ustalania warunków prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 i 118 a ustawy o ochronie przyrody;
Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie uzgadniania zezwoleń na usunięcie drzew w pasie
drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, w trybie art. 83 a ustawy o ochronie przyrody;
Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt;
Realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie szkód w środowisku (szkody w gatunkach i
siedliskach);
Uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko (sooś i ooś);
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony przyrody
bardzo dobra znajomość ustawy o ochrony przyrody i aktów wykonawcxzych;
znajomość prawa wodnego, ustawy o lasach, prawa łowieckiego;
znajomość kpa;
specjalistyczna wiedza przyrodnicza w zakresie gatunków chronionych i ich siedlisk, w tym umiejętność ich
rozpoznawania w terenie;
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
znajomość pakietu MS Office;
umiejętność pracy z systemami GIS;
prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
znajomość konwencji międzynarodowych i dyrektyw UE z zakresu ochrony przyrody
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
kserokopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 16 maja 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1 (dawna ulica Obrońców Stalingradu 66)
45-594 Opole
lub osobiście w siedzibie RDOŚ, III piętro pok.4.31A (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko
specjalista ds. ochrony gatunkowej
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub
telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko  specjalisty ds. ochrony gatunkowej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w związku z Ogłoszeniem o naborze nr 26527 z dnia 02 maja 2018 r.

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

Nabór pozostał bez rozstrzygnięcia. Nie wybrano najlepszego kandydata

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 291

Data wytworzenia: 2018-05-02 12:21:42
Data publikacji: 2018-05-02 12:21:48
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 10:34:11

Historia zmian artykułu:
2018-05-28 10:34:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki