Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego (praca na zastępstwo)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-05-19 23:59
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego (praca w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

WYMIAR ETATU 1/1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  Opole

ADRES URZĘDU:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-349 Opole

WARUNKI PRACY
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca
w pomieszczeniach usytuowanych na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne
nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.

ZAKRES ZADAŃ
1. Tworzenie Systemu Informacji Przyrodniczej w GIS oraz udział w procesie tworzenia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu obszary chronione i siedliska przyrodniczo jednorodne w ramach wytycznych Dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących stanu przyrody, a szczególnie cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt a także ich siedlisk przyrodniczych i siedlisk przyrodniczych oraz prowadzenie rejestru form ochrony przyrody;
wykonywanie zadań związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub ich zmian;
3. Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem deklaracji (zaświadczenia, oświadczenia) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu UE.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1. Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii lub gospodarki  przestrzennej, leśnictwa
2. staż pracy: 1 rok staż pracy w obszarze ochrony środowiska/ lub pracy z systemami GIS
3. umiejętność pracy z systemami GIS;
4. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5. znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
6. ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
7. Posiadanie obywatelstwa polskiego
8. Korzystanie z pełni praw publicznych
9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
1. staż pracy: 1 rok w administracji publicznej
2. kreatywność, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
1. Życiorys/CV i list motywacyjny
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 maja 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
lub osobiście: w siedzibie RDOŚ, sekretariat III piętro, pok. 4.31A

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia powinny dodatkowo zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77/452 62 54 lub 77/452 62 48.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

Nabór zakończony. Nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 500

Data wytworzenia: 2017-05-10 08:37:42
Data publikacji: 2017-05-10 08:38:05
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 07:47:54

Historia zmian artykułu:
2017-05-25 07:47:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2
2017-05-25 07:46:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 1
2017-05-10 08:57:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki