Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
specjalista rpo wo
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-05-16
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 26485 z dnia 02 maja 2018 r.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: nadzoru przyrodniczego w ramach projektu pn. "Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie" współfinansowanego ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

 

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1 ( dawna ulica Obrońców Stalingradu 66)

45-594 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

 1. Sprawuje nadzór przyrodniczy nad zadaniami z zakresu ochrony czynnej zaplanowanymi do wykonania w projekcie, w tym nad przygotowaniem szczegółowych opisów ich realizacji;
 2. Prowadzi sprawy związane z opracowaniem dokumentacji przyrodniczych, w tym na potrzeby ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Góra Gipsowa po jego powiększeniu;
 3. Zbiera informacje i przygotowuje treści materiałów (zdjęcia, mapy, itp.) na potrzeby wydania publikacji poświęconej opolskim rezerwatom przyrody oraz bierze aktywny udział podczas przygotowania wirtualnej wersji ww. publikacji;
 4. Uczestniczy w procesie zakupów specjalistycznego sprzętu i oprogramowania na potrzeby optymalizacji procesu zarządzania rezerwatami przyrody, a w szczególności przy opisie niezbędnych wymagań technicznych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie: wyższe z zakresu biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, geografii lub pokrewne
 2. doświadczenie zawodowe: 1 rok w ochronie środowiska lub leśnictwie
 3. specjalistyczna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie;
 4. dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 7. korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 3. umiejętność obsługi GPS;
 4. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 5. umiejętność organizacji pracy;
 6. umiejętność analitycznego myślenia i wyszukiwania informacji;
 7. odpowiedzialność i terminowość; odporność na stres

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 1. życiorys/CV i list motywacyjny;
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy;
 4. kserokopia prawa jazdy;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Dokumenty należy złożyć do: 16 maja 2018 r. (decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu);

 

 1.  Miejsce składania dokumentów:

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1 (dawna ulica Obrońców Stalingradu 66)

45-594 Opole

lub osobiście w siedzibie RDOŚ, III piętro pok.4.31A (sekretariat) z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko specjalista w Projekcie RPO WO - ogłoszenie nr:  26485)

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

 

                                                                      Opole, dnia 28.05.2018r.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 na stanowisko specjalista do spraw: nadzoru przyrodniczego w ramach projektu pn. "Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie" współfinansowanego ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w związku z ogłoszeniem o naborze nr 26485 z dnia 02 maja 2018 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

Nabór pozostał nie rozstrzygnięty. Nie wybrano najlepszego kandydata.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 361

Data wytworzenia: 2018-05-02 12:07:40
Data publikacji: 2018-05-02 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 10:38:11

Historia zmian artykułu:
2018-05-28 10:38:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki