Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
specjalista w WPN
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-07-16
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista ds. zarządzania i ochrony rezerwatów przyrody i Obszarów Natura2000
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

 

Ogłoszenie o naborze nr 30164 z dnia 06 lipca 2018 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT  DO 16 lipca 2018

 

WYMIAR ETATU 1/1

 

STANOWISKO:  1

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

specjalista do spraw: zarządzania i ochrony rezerwatów przyrody i Obszarów Natura 2000 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

 

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1

45-594 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.

Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Zagrożenie zachorowaniem na boreliozę.

Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, ich ustanawianiem i wdrażaniem, a także zmian tych dokumentów;
 2. Prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na odstępstwa od zakazów na obszarze rezerwatów przyrody;
 3. Udział w realizacji zadań związanych z wykonaniem działań ochronnych określonych w obowiązujących planach zadań ochronnych i planach ochrony obszarów Natura 2000 w części zadań przypisanych w tych dokumentach do realizacji przez sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 oraz uczestnictwo w przygotowaniu cyklicznych;
 4. Sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także stopnia realizacji działań ochronnych;
 5. Przygotowywanie projektów zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawach dotyczących rezerwatów przyrody (m.in. uznawanie za rezerwat, zmiana granic i celów ochrony, likwidacja rezerwatu, wprowadzanie opłat za wstęp do rezerwatu);
 6. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów planów urządzania lasu i uproszczonych planów urządzania lasu oraz zadań z zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w części dotyczącej otuliny rezerwatu przyrody;
 7. Uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko (sooś i ooś), w tym dla przedsięwzięć i dokumentów realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej tj. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie: wyższe leśnictwo, biologia, ochrona środowiska lub pokrewne
 2. doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony przyrody lub leśnictwa znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 3. znajomość kpa;
 4. ogólna wiedza przyrodnicza, w tym umiejętność pracy z systemami GIS, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody w regionie;
 5. umiejętność poruszania się po terenie (GPS, mapy)
 6. znajomość pakietu MS Office;
 7. prawo jazdy kat.B;
 8. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy;
 9. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 10. korzystanie z pełni praw publicznych;
 11. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy staż w administracji publicznej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 16 lipca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1

45-594 Opole

lub osobiście: siedziba RDOŚ w Opolu, sekretariat III piętro, pokój 4.31A

z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalisty w WPN"

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych

osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel.: (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 231, adres e-mail: ; • Kontakt do inspektora ochrony danych: adresu e-mail: • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 327

Data wytworzenia: 2018-07-06 08:51:54
Data publikacji: 2018-07-06 08:52:56
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 08:52:56

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki