Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
st. inspektor - koordynator projektu POIiŚ nr 2
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2017-11-13
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw: koordynator projektu pn. "Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000" współfinansowanego ze środków POIiŚ na lata 2014-2020" w Wydziale Organizacyjno-Finansowy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

ADRES URZĘDU:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

ZAKRES ZADAŃ
Koordynowanie prac organizacyjnych w ramach Projektu, organizacja wsparcia merytorycznego, administracyjnego i logistycznego , zapewnienie dobrej komunikacji i efektywnych relacji podczas realizacji Projektu, opracowanie i aktualizacja harmonogram realizacji Projektu, identyfikacja i aktualizacja ryzyka w Projekcie;
Wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem Projektu, a w szczególności opracowywanie projektów wniosków o płatność, projektów wniosków o zapewnienie finansowania Projektu i projektów wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, badanie zgodność wydatkowania środków finansowych z wytycznymi, monitorowanie zmian w zasadach rozliczania Projektu;
Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów niezbędnych w procedurach udzielania zamówień publicznych, a w szczególności w szacowaniu wartości zamówienia, w przygotowaniu opisu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w czynnościach związanych z udzielaniem zamówienia;
Nadzorowanie wykonania zleconych zamówień, kontakt z wykonawcami, udzielanie niezbędnych wskazówek i porad
Realizacja obowiązków w zakresie informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania Projektu ze środków POIiŚ 2014-2020, przygotowanie wydarzenia związanego z promocją projektu, przygotowanie informacji na stronę internetową RDOŚ w Opolu dotyczące postępów w Projekcie;
Gromadzenie, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów związanych z realizacją Projektu;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe: w obszarze zarządzania projektami lub w jednostkach sektora finansów publicznych

- ogólna znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości; o finansach publicznych; Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tych ustaw;
- ogólna znajomość wytycznych POIiŚ 2014-2020; procedur MIR związanych z wnioskami o środki z rezerwy celowej;
- komunikatywna znajomość języka angielskiego;
- znajomość pakietu MS Office;
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; umiejętność organizacji pracy, analitycznego myślenia i poszukiwania informacji; odpowiedzialność i terminowość; odporność na stres; kreatywność.
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- znajomość podstaw zarządzania projektami, mediacji;
- podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz wiedza w zakresie form ochrony przyrody w regionie;
- ogólna znajomość Ustawy o finansach publicznych;
- znajomość systemu Sl 2014;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 13 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole
lub osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok. 4.31A III piętro).
z dopiskiem: " nabór na stanowisko koordynatora projektu POIiŚ"

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 406

Data wytworzenia: 2017-10-31 15:19:44
Data publikacji: 2017-10-31 15:22:48
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 15:22:48

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki