Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
stanowisko specjalista ds. ochrony gatunkowej
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-09-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Opis

 

 

 

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 2794 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

 

WYMIAR ETATU

1/1

 

STANOWISKA 1

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw ochrony gatunkowej

w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole


WARUNKI PRACY

- praca biurowa związana z częstymi wyjazdami służbowymi poza siedzibę urzędu w tereny leśne, łąki, pola, nieużytki;
- kierowanie osobowym samochodem służbowym;
- częsty kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu;

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z zezwalaniem na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową, w zakresie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych, wymienionych w stosownych rozporządzeniach o ochronie gatunkowej roślin, grzybów, zwierząt oraz prowadzenie rejestru tych miejsc
 • Dokonywanie oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez bobry, a także ustalanie wysokości odszkodowania
 • Uzgadnianie zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli
 • Opracowywanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zezwalających, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego
 • Przygotowanie projektów zezwoleń na posiadanie i przetrzymywanie oraz sprowadzanie z zagranicy zwierząt niebezpiecznych zaliczanych do kategorii II
 • Przygotowywanie projektów zezwoleń na czynności w strefach ochrony ostoi oraz stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie biologii, leśnictwa, ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • ogólna wiedza przyrodnicza
 • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera ; umiejętność pracy z systemami GIS
 • znajomość kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego
 • znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05 września 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45-512 Opole
  lub osobiście w sekretariacie pok. 4.31A (III piętro)
  z dopiskiem: "oferta pracy - specjalista ds. ochrony gatunkowej"

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1. Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.4.31 A III piętro) z dopiskiem na kopercie "oferta pracy - specjalista ds. zamówień publicznych, ewidencji majątku i spraw administracyjno-gospodarczych".
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail telefonicznie.
3. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
4. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,415 kwoty bazowej na 2016 r., tj. 2 651,48 zł
5. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
RDOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
6. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
7. Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod nr telefonu 77/452 62 54 lub 77/452 62 48.

Wyniki naboru

ogłoszenie anulowano ze względu na stwierdzone błędy w treści ogłoszenia w części Inne informacje

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 529

Data wytworzenia: 2016-08-24 08:51:43
Data publikacji: 2016-08-24 08:52:54
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 10:20:43

Historia zmian artykułu:
2016-11-29 10:20:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, v.5
2016-08-25 11:29:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Musiał Lidia, 3
2016-08-24 08:55:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki