Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego III - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego III
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2019-07-04
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaSpecjalista ds. nadzoru przyrodniczego III
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Proponowane wynagrodzenie3 258,80 zł

Ogłoszenie naboru

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 49698 z dnia 22 czerwca 2019 r.
Termin składania ofert do  04 lipca 2019 r.

WYMIAR ETATU 1/1
STANOWISKA 1

DODATKOWE
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista do spraw: nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu pn. "Ochrona in situ wybranych siedlisk i
gatunków w opolskich Obszarach Natura 2000" współfinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020.
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  Opole

ADRES URZĘDU:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie (również sporadycznie pływanie pontonem z silnikiem elektrycznym po zbiornikach wodnych), częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad zadaniami w Projekcie;
Współuczestnictwo w sprawach związanych ze zlecaniem wykonawcom zadań przewidzianych do wykonania w
Projekcie;
Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i zezwoleń na wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w Projekcie;
Prowadzenie spraw związanych z promocją i informacją o Projekcie, a w szczególności przygotowanie pod względem oprawy merytorycznej konferencji przewidzianej w Projekcie;
Przygotowanie i prowadzenie spotkań z rolnikami, w celu uzyskania ich akceptacji na odtworzenie zdegradowanych łąk i zapewnienia trwałości tych działań;
Uczestnictwo w procesie zakupów specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do realizacji Projektu;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, biologii lub pokrewne;
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze ochronie przyrody
- specjalistyczna wiedza przyrodnicza, w tym: umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie oraz znajomość sposobów ochrony;
- podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych;
- umiejętność obsługi komputera (MS Word; Excel);
- umiejętność obsługi GPS;
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji;
- odpowiedzialność i terminowość; odporność na stres;
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
 - korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

WYMAGANIA DODATKOWE
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenie w realizacji projektów o charakterze zbliżonym do realizowanego na proponowanym stanowisku;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- CV i list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy;
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 04 lipca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
lub osobiście w siedzibie RDOŚ w Opolu, (III piętro, sekretariat pok.4,31A)
z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu POIiŚ

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1, 45-594 Opole, tel. (77) 45 26 230, fax (77) 45 26 231, adres e-mail:;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: ; tel. (77) 45 26 249;
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
4. Informacje o odbiorcach danych: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu;
5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);
6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
7. Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub
telefonicznie.
Proponowane wynagrodzenie wynikające z wartościowania stanowiska: 3 258,80zł
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 147

Data wytworzenia: 2019-06-19 13:44:03
Data publikacji: 2019-06-22 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bednarska Elżbieta
Data ostatniej zmiany: 2019-06-19 13:44:12
Zarchiwizowano: 2019-07-04 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.