specjalista - RDOS

Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Platforma e-usług Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
specjalista
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2016-06-10
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  specjalista do spraw ds. szkód i ocen strategicznych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Miejsce wykonywania pracy: Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o uzgodnieniu zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi;
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

- praca biurowa
- kontakt z klientami zewnętrznymi urzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie
- pomieszczenia biurowe usytuowane na III piętrze; biurowiec wyposażony jest w windę
- oświetlenie sztuczne i naturalne;
- brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
  • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
  • odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

10-06-2021

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

Inne informacje:

1. Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.4.31 A III piętro) z dopiskiem na kopercie "oferta pracy - specjalista ds. szkód i ocen strategicznych".
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail telefonicznie.
3. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
4. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). RDOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
5. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
6. Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod nr telefonu 77/4526254 lub 77/4526248.


Wyniki naboru

Pani Marta Ogonowska, zam. Staniszcze Wielkie

Wytworzył(a): Bednarska Elżbieta
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta
Opublikował(a): Bednarska Elżbieta
Liczba wyświetleń: 714

Data wytworzenia: 2016-06-10 14:47:27
Data publikacji: 2016-06-10 14:47:46
Ostatnio aktualizował(a): Misiewicz Piotr
Data ostatniej zmiany: 2016-11-29 10:50:51

Historia zmian artykułu:
2016-11-29 10:50:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Misiewicz Piotr, 4
2016-06-17 13:05:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bednarska Elżbieta, 2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.